INICIACIÓ DE L’ÚS DE L’AGENDA

 

A Educació infantil la comunicació és molt més  personalitzada i no cal l’agenda.

 

A cicle inicial tenen una agenda però amb l’única finalitat de comunicació família-escola, escola-família. 

 

Iniciació de l’ús de l’agenda com a eina d’aprenentatge la treballem a Cicle mitjà, superior i a l’aula d’acollida.

 

Es lliurarà a cada alumne/a la seva agenda personal.

 

La seva utilització anirà  acompanyada de la instrucció directa del mestre-tutor/a.

 

Es presentarà o es recordarà col·lectivament les diferents parts de l’agenda i la seva funció.

 

S’explicarà l’ús que se’n farà i quan s’utilitzarà.

 

A la reunió d’aula s’explicarà als pares i mares el seu objectiu i la utilitat que en faran els alumnes i la que n’han de fer els pares.

 

Quan l’alumnat ja en conegui els seus apartats i la seva funcionalitat serà una activitat més individual acompanyada de menys instrucció fins que l’alumnat adquireixi l’hàbit de fer-la servir.

 

Es farà un seguiment de l’agenda i es treballaran els continguts que siguin necessaris perquè l’alumnat nouvingut pugui fer-la servir com la resta dels companys del seu nivell de referència.