Relació amb les famílies

 

Es manté regularment la relació amb les famílies.

 

A finals de juny es fa una reunió amb les famílies noves de P3 com a benvinguda i preparació pel nou curs.

 

 

 

Al setembre-octubre de cada curs es fa una reunió informativa per a totes les famílies, per comentar aspectes organitzatius, pedagògics i generals de centre. Seguidament es realitzen les reunions per nivells, en les que el tutor/a informa sobre temes concrets del grup.

 

Durant tot el curs hi ha la possibilitat de tenir entrevistes amb els/les tutors/es les vegades que es cregui convenient. Com a mínim es fa una entrevista amb cada família.

 

Al llarg del curs les famílies reben els informes d’avaluació, 2 a educació infantil i 3 a primària.