LLISTA PUNTUACIÓ DEFINITIVA

LISTA PUNTUACIÓN DEFINITIVA

 

El sorteig públic determina el número a partir del qual s'ordenen les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Aquest número és el que s'ha assignat aleatòriament en el moment de presentar la sol·licitud.
Els germans que demanen plaça al mateix centre, ensenyament i nivell, si ho fan constar a la sol·licitud, se'ls assigna el mateix número de desempat.
  • El número per determinar l'ordre de les sol·licituds és el 33.386
---
El sorteo público determina el número a partir del cual se ordenan las solicitudes que tienen la misma puntuación. Este número es el que se ha asignado aleatoriamente en el momento de presentar la solicitud.
Los hermanos que piden plaza en el mismo centro, enseñanza y nivel, si lo hacen constar en la solicitud, se les asigna el mismo número de desempate.
  • El número para determinar el orden de las solicitudes es el 33 386