PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

 

LÍNIA EDUCATIVA DEL CENTRE

Escola catalana pública i laica

La nostra escola actua com a impulsora eficaç de la llengua i la cultura catalana i fomenta el sentiment de pertinença a Catalunya.

La llengua catalana és la llengua d’aprenentatge i de comunicació en les actuacions docents a nivell intern i extern, tant amb l’alumnat com amb les famílies.

Des de l’escola es potencien les nostres festes tradicionals com a eixos vertebradors de la nostra història, i es promou la participació de tota la comunitat educativa en totes aquelles activitats que fomentin l’ús de la llengua i la inclusió en la cultura i la societat catalanes.

La nostra escola és un centre d’educació laic, entenent, com recull l’Estatut de Catalunya, que la religió pertany a l’àmbit familiar, tot i que com disposa la Llei d’Educació de Catalunya, l’escola oferta l’assignatura de Religió Catòlica i d’altres religions per a l’alumnat de famílies que així ho sol·licitin.

Escola democràtica

La nostra escola potencia en els processos d’ensenyament i aprenentatge, la integració de continguts vinculats a la coeducació, la ciutadania i la convivència, de manera que les nenes i els nens tinguin una educació idèntica amb la que desenvolupin la intel·ligència, la reflexió, l’anàlisi i la sensibilitat; que la humanitat femenina i masculina es compenetrin des de la infantesa per assolir una igualtat real en la societat futura.

Així doncs incorporem l’Assemblea de Classe com a eina per: resoldre conflictes mitjançant el diàleg; augmentar el grau de comunicació entre els/les alumnes; potenciar el procés de reflexió de cada alumne/a respecte de la seva actuació i la seva responsabilitat; generar cohesió grupal; generar autonomia personal i augmentar el grau de col·laboració entre els/les alumnes; adquirir una bona dinàmica en els hàbits democràtics.

També i mitjançant el Programa de Competència Social “Decideix”, desenvolupem diferents activitats que ofereixen a l’alumnat la capacitat de processar la informació, i passar d’un comportament impulsiu, a resoldre els seus propis problemes a nivell cognitiu i en llurs pròpies relacions interpersonals.

Escola inclusiva

Tenint en compte l’objectiu general del Pla per a la llengua i la cohesió social, la nostra escola garanteix la integració escolar i social de tot l’alumnat, amb independència de la llengua, cultura, condició social i origen a partir de tres eixos: consolidant la llengua catalana com a eix vertebrador del projecte educatiu; fomentant l’educació intercultural basada en la igualtat la solidaritat i el respecte a la diversitat de cultures, en un marc de diàleg i de convivència; promovent l’equitat a fi d’evitar qualsevol tipus de marginació.

Escola activa

Amb participació de l’alumnat en el procés d’aprenentatge, mitjançant experiències, activitats, jocs, sortides, observació directa, ús de materials didàctics.

Escola funcional i significativa

L’escola potenciarà una educació fonamentada en l’experiència interaccionada del nen i la nena amb el seu entorn.

Escola individualitzada

En la que cada alumne/a seguirà el seu propi ritme de treball i l’escola li oferirà els recursos i estratègies perquè això sigui així i potenciarà les aptituds i habilitats específiques de cada nen i nena.

Escola motivacional

Amb el foment dels recursos i les estratègies que afavoreixin la motivació.

Escola socialitzadora

Que fomenta la convivència i explicita pautes clares de comportament social.

Escola d’interacció social

Que fomenta la capacitat d’integració i comprensió de la pròpia realitat, la capacitat d’actuar, la realització intel·lectual i la pròpia autoestima, així com els valors ètics de la nostra societat; integrant les nenes i els nens en la societat catalana i afavorint l’intercanvi comunitat educativa entorn.

Escola implicada en les necessitats de l’alumnat

La línia metodològica que s’aplica està en funció de les necessitats dels i les nostres alumnes i es fonamenta en: observar, descobrir, experimentar, potenciar la creativitat, l’expressió, l’autonomia l’esforç personal, la vida del grup, el propi sentit crític, i l’anàlisi objectiva i rigorosa en qualsevol moment del procés d’aprenentatge.

Per tal que les i els nostres alumnes arribin a ser persones íntegres, justes, lliures i solidàries.

 

 

Resultat d'imatges de projecte educatiu de centre

(EN PROCÉS D'ACTUALITZACIÓ)