Consell Escolar

Què és el Consell Escolar?

És l’òrgan màxim de govern de l’escola on està representada tota la Comunitat Educativa del Centre.

 

Composició del Consell Escolar

· El Director/a, que n’és el president/a.

· El/la Cap d’estudis.

· Un representant de l’ajuntament del municipi del centre.

· 5 mestres escollits pel Claustre de professors/res.

· 5 pares i mares escollits entre ells.

· 1 membre de l’associació de pares i mares.

· El secretari/a de l’escola, que actua de secretari/a amb veu però sense vot.

Els centres d’educació Infantil i Primària no tenen representació d’alumnes.


Què fa el Consell Escolar

Pren les decisions més importants del Centre. Destaquem algunes:

· Valora i aprova el Pla Anual del Centre

· Valora i aprova la Memòria Anual del Centre

· Aprova el calendari escolar

· Aprova el pressupost del Centre i la seva liquidació

· Pot debatre qualsevol qüestió d’interès proposada per qualsevol sector en relació al funcionament del centre

El Consell Escolar es reuneix com a mínim 1 cop cada trimestre


Composicío del Consell escolar

Equip Directiu

Mayte Guzmán (Directora)

Cristina Millan (Cap d'Estudis)

Tony Alonso (Secretari)


Sector mestres

Judith D.

Mireia L.

Crisitina N.

Carme F.

Roberto A.


Sector pares/mares

................

Alberto Cortés

Silvia Ruíz

Carme Aguirre

Estefania Aguirre

Marta Sentis

luci  (AMPA)


Representant de l’ajuntament

Gemma Blasco

 

Representant del P.A.S

Cristina Salva