INICIACIÓ DE L’ÚS DE L’AGENDA


Hem introduït l'agenda a Educació infantil per millorar encara més la comunicació amb les famílies.


A cicle inicial la tenen com sempre amb la finalitat de comunicació família-escola, escola-família.


Iniciació de l’ús de l’agenda com a eina d’aprenentatge la treballem a Cicle mitjà, superior i a l’aula d’acollida.


Es lliurarà a cada alumne/a la seva agenda personal (de P3 a 6è de primària).


La seva utilització anirà acompanyada de la instrucció directa del mestre-tutor/a.


Es presentarà o es recordarà col·lectivament les diferents parts de l’agenda i la seva funció.


S’explicarà l’ús que se’n farà i quan s’utilitzarà.


A la reunió d’aula s’explicarà als pares i mares el seu objectiu i la utilitat que en faran els alumnes i la que n’han de fer els pares.


Quan l’alumnat ja en conegui els seus apartats i la seva funcionalitat serà una activitat més individual acompanyada de menys instrucció fins que l’alumnat adquireixi l’hàbit de fer-la servir.


Es farà un seguiment de l’agenda i es treballaran els continguts que siguin necessaris perquè l’alumnat nouvingut pugui fer-la servir com la resta dels companys del seu nivell de referència.