PELE (PROJECTE PLA EXPERIMENTAL LLENGÜES ESTRANGERES)


Learn English with daily routines!


L’objectiu es millorar la competència oral en llengua anglesa en l’Educació infantil; ampliant en una hora l’horari d’anglès a Educació

infantil, implicar als mestres d’aquest cicle en les sessions d’anglès, coordinar les tasques entre l’especialista i els tutors/res.


Optimitzar els recursos existents i millorar-los; estimulant l’interès del Claustre en la formació de la llengua anglesa, introduint les

rutines diàries en llengua anglesa, utilitzar aquesta llengua com una eina de comunicació mitjançant ordres molt senzilles, elaborar

material…

Fomentar estratègies per afavorir l’expressió oral com memoritzar peces cantades del repertori tradicional i de la música popular

anglesa actual.